Alternatywne metody rozwiązywania sporów
Finansowanie

Opłaty

Wykaz opłat

Opłaty od jednej sprawy dla Przedsiębiorców zrzeczonych w Izbie Gospodarki Elektronicznej w Warszawie:

  • opłata wstępna za wszczęcie postępowania mediacyjnego od jednej sprawy – 60 zł netto
  • opłata za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego od jednej nieskomplikowanej sprawy – 400 zł netto

Opłatę wstępną oraz opłatę za prowadzenie sprawy Przedsiębiorca powinien wnieść przelewem bankowym, najpóźniej w terminie 7 dni  od dnia przedstawienia informacji o wniesieniu sprawy przez Konsumenta, na rachunek bankowy Izby Gospodarki Elektronicznej o numerze: 27 1020 1013 0000 0102 0374 6765

W tytule wpłaty należy umieścić informacje: „opłata wstępną oraz za prowadzenie sprawy + nazwa / imię i nazwisko + adres siedziby”. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do Odpowiedzi Przedsiębiorcy na skargę Konsumenta.

Opłata dla Konsumenta:

  • symboliczna opłata dla konsumenta 20 zł 

Opłatę w wysokości 20 zł Konsument powinien wnieść przelewem bankowym, w dniu wysyłania wypełnionego Formularz Skargi, na rachunek bankowy Izby Gospodarki Elektronicznej:27 1020 1013 0000 0102 0374 6765. W tytule wpłaty należy umieścić informacje: „opłata Konsumenta + imię i nazwisko + adres zamieszkania”. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do Formularza Skargi.”

>