Alternatywne metody rozwiązywania sporów
O nas

Czym jest ADR

Skrót ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) oznacza alternatywne metody rozwiązywania sporów. Są to tanie, proste i szybkie sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów, wykorzystywane m. in. w sporach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, do których należą arbitraż, mediacja czy też komisje skargowe.

Platforma mediacjeeizby.pl powstała z myślą o pomocy przedsiębiorcom oraz konsumentom w celu rozwiązywania potencjalnych sporów, z którymi już sobie nie radzą na drodze bezpośredniej komunikacji. Jeżeli prowadzisz sklep internetowy i niestety nie jesteś już w stanie rozwiązać problemu z e-konsumentem zapraszamy do nas. Nie czekaj aż problem przerośnie Ciebie i Konsumenta. Pamiętaj istnieje forma pozasądowego rozwiązywania sporów. Sądowe rozwiązywanie sporów powinno być ostatecznością.

Działaj z e-Izbą. Nasi profesjonalni Arbitrzy pomogą rozwiązać pozasądowo problem! 

Opłaty

Wykaz opłat

Opłaty od jednej sprawy dla Przedsiębiorców zrzeczonych w Izbie Gospodarki Elektronicznej w Warszawie:

  • opłata wstępna za wszczęcie postępowania mediacyjnego od jednej sprawy – 60 zł netto
  • opłata za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego od jednej nieskomplikowanej sprawy – 400 zł netto

Opłatę wstępną oraz opłatę za prowadzenie sprawy Przedsiębiorca powinien wnieść przelewem bankowym, najpóźniej w terminie 7 dni  od dnia przedstawienia informacji o wniesieniu sprawy przez Konsumenta, na rachunek bankowy Izby Gospodarki Elektronicznej o numerze: 27 1020 1013 0000 0102 0374 6765

W tytule wpłaty należy umieścić informacje: „opłata wstępną oraz za prowadzenie sprawy + nazwa / imię i nazwisko + adres siedziby”. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do Odpowiedzi Przedsiębiorcy na skargę Konsumenta.

Opłata dla Konsumenta:

  • symboliczna opłata dla konsumenta 20 zł 

Opłatę w wysokości 20 zł Konsument powinien wnieść przelewem bankowym, w dniu wysyłania wypełnionego Formularz Skargi, na rachunek bankowy Izby Gospodarki Elektronicznej:27 1020 1013 0000 0102 0374 6765. W tytule wpłaty należy umieścić informacje: „opłata Konsumenta + imię i nazwisko + adres zamieszkania”. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do Formularza Skargi.”

Regulacje prawne

Podczas rozpoznawania sporów pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorcą e-Izba jako podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów (nr wpisu do Rejestru) będzie stosowała przyjęty uchwałą Zarządu Regulamin, a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności:

 

Ustawę z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Tekst Jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 683);

Ustawę z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.);

Ustawę z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Tekst Jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1219),

Ustawę z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016, poz. 1823);

 

  • oraz przepisy prawa europejskiego:

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich);

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich);

    Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

    Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Informacja - wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej

 Od 15 lutego 2016 r. istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług (w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. Wykaz podmiotów prowadzących postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie UE znajduje się na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/odr

>