Alternatywne metody rozwiązywania sporów
Regulacje prawne

Regulacje krajowe i europejskie

Podczas rozpoznawania sporów pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorcą podmiot uprawniony ADR będzie stosował powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności:

  1. Ustawę z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827);
  2. Ustawę z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 380 z późn. zm.);
  3. Ustawę z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013, poz. 1422 z późn. zm.),
  4. Ustawę z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016, poz. 1823);

a także przepisy prawa europejskiego:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich);
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich);
  3. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
  4. Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

    Od 15 lutego 2016 r. istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług (w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. Wykaz podmiotów prowadzących postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie UE znajduje się na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Link, pod którym można znaleźć formularz skargi: http://mediacjeeizby.pl/kontakt

>