Alternatywne metody rozwiązywania sporów
Warto skorzystać

Warto skorzystać

Platforma mediacjeeizby.pl powstała z myślą o pomocy przedsiebiorcom oraz konsumentom w celu rozwiązywania potencjalnych sporów, z którymi już sobie nie radzą na drodze bezpośredniej komunikacji. Jeżeli prowadzisz sklep internetowy i niestety nie jesteś już w stanie rozwiązać problemu bezpośrednio z e-konsumentem zapraszamy do nas. Nie czekaj aż problem przerośnie Ciebie i Konsumenta. Pamiętaj istnieje forma pozasądowego rozwiązywania sporów. Sądowe rozwiązywanie sporów powinno być ostatecznością.

Działaj z e-Izbą. Nasi profesjonalni Arbitrzy pomogą rozwiązać pozasądowo problem! 

 

KONSUMENCIE! To musisz wiedzieć!

 

Kiedy możesz złożyć skargę?

Skargę można złożyć w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, zawieranych przez Internet z przedsiębiorcami z krajów należących do Unii Europejskiej. W formularzu skargi skierowanej przeciwko sprzedającemu wymienione są następujące rodzaje (podstawy) skargi:

wady, uszkodzenie,
niezgodność z zamówieniem,
dostawa,
wystawienie rachunków,
rękojmia lub gwarancja,
inne.

Jak złożyć skargę?

W celu złożenia skargi należy wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny online na platformie ODR (link:http://adr.kate.orba.pl/kontakt). W formularzu należy podaćdane kontaktowe sprzedającego, swoje dane osobowe, tj. konsumenta, a także dokładnie opisać skargę (m. in. wskazać rodzaj zakupionych towarów i usług, datę zakupu, wysokość zapłaconej kwoty, wskazać numer zamówienia a także opisać swe żądania, do których należeć może zwrot pieniędzy bądź wymiana towaru). Strona skarżąca na poparcie swojej skargi może dołączyć stosowne dokumenty.

Informacje, które należy przedstawić przy składaniu elektronicznego formularza skargi znajdują się w załączniku doRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.


PRZEDSIĘBIORCO! To musisz wiedzieć!


Czy mogę złożyć skargę?

Tak. Polska należy do krajów, gdzie skargi oprócz konsumentów mogą składać również przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy mogą składać skargi również w Belgii, Luksemburgu oraz Niemczech.

Czy przedsiębiorca ma obowiązek korzystać z ADR?

Przedsiębiorca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów i może odmówić współpracy z konsumentem. W takim przypadku konsument chcąc dochodzić swych roszczeń może wystąpić na drogę cywilnego postępowania sądowego.

Jakie są skutki udzielania przez przedsiębiorcę odmowy wyboru organu, który ma rozstrzygnąć spór?

Jeżeli w terminie 30 dni kalendarzowych od przedłożenia formularza skargi strony nie osiągnęły porozumienia w przedmiocie wyboru organu rozpatrującego skargę – skarga nie będzie dalej rozpatrywana, a sprawa zostanie zakończona. Strona skarżąca może skontaktować się z doradcą ds. ODR w celu uzyskania ogólnych informacji o innych środkach dochodzenia roszczeń.

 

>